Bliski Powiat Biłgorajski

Realizacja projektu "Bliski Powiat Biłgorajski" w okresie trwałości

Powiat Biłgorajski uprzejmie informuje, iż od 01.01.2023r. w ramach zadeklarowanego okresu trwałości projektu grantowego pn. “Bliski Powiat Biłgorajski”, na terenie naszego powiatu kontynuowana jest realizacja usługi door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.    

Okres trwałości projektu: 01.01.2023 r. – 31.07.2024 r. (19 miesięcy)

Kontynuacja projektu ma na celu dalsze objęcie pomocą w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego, ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door-to-door. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznych pojazdów dostosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Usługa w okresie trwałości jest bezpłatna.  

Miejsce realizacji: teren powiatu biłgorajskiego

Zapotrzebowanie na realizację usługi można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście w Biurze projektu lub dyspozytorni poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zgłaszający musi następnie podpisać.
Warunkiem skorzystania z usługi oprócz wypełnienia w/w formularza zgłoszeniowego jest również złożenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów do korzystania z usługi transportu door-to-door.

Dyspozytornia projektu ma siedzibę przy ul. Włosiankarskiej 5C, 23-400 Biłgoraj, pokój 146 . Dyspozytorzy pracują w godzinach od 7:30 do 15:30

Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Okres realizacji usługi: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego: 999 911,12 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 842 725,09 PLN

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. Do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. Projekt “Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zrealizowany  w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 grudniaa 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego gdzie ponad połowa to gminy wiejskie. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy zostaną przeszkoleni, także z zakresu komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia oraz zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

Skip to content