Bliski Powiat Biłgorajski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Okres realizacji usługi: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego: 999 911,12 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 842 725,09 PLN

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. Do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. Projekt “Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zrealizowany  w okresie od 1 czerwca 2021r. do 31 grudniaa 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego gdzie ponad połowa to gminy wiejskie. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy zostaną przeszkoleni, także z zakresu komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia oraz zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych

Skip to content