Bliski Powiat Biłgorajski

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r.

Całkowita wartość projektu 999 911,12 zł

Wartość wkładu własnego 0,00 zł

Wartość dofinansowania 999 911,12 zł

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. Do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. Projekt Bliski Powiat Biłgorajski zostanie zrealizowany w okresie 22 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 października 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego gdzie ponad połowa to gminy wiejskie. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy do 31.05.2024r. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy zostaną przeszkolenie, także z zakresu komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, oraz zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Skip to content