image003 - header

Tekst alternatywny

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Źródło finansowania: PFRON

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.10.2022 r.

Całkowita wartość projektu 999 911,12 zł

Wartość wkładu własnego 0,00 zł

Wartość dofinansowania 999 911,12 zł

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Tekst alternatywny

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. Do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. Projekt Bliski Powiat Biłgorajski zostanie zrealizowany w okresie 22 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 października 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego gdzie ponad połowa to gminy wiejskie. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy do 31.05.2024r. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy zostaną przeszkolenie, także z zakresu komunikacji z klientem o szczególnych potrzebach. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, oraz zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.


01.01.2021 r.

Usługa transportowa door-to-door dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego

Powiat Biłgorajski realizuje o 1 stycznia 2021 r. projekt grantowy dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu Bliski Powiat Biłgorajski jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie bezpłatnych usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie 14 gmin Powiatu.

Okres realizacji I fazy projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.

Całkowita wartość dofinansowania i projektu: 999 911,12 zł

Okres trwałości 01.01.2023 r. - 31.07.2024 r.: finansowany ze środków własnych

Usługi realizowane będą przy pomocy pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością (9-osobowe minibusy). Realizacja usługi pozwoli na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, społecznych, zawodowych oraz edukacyjnych pełnoletnim mieszkańcom Powiatu Biłgorajskiego z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Usługa transportowa będzie realizowana w oparciu o regulamin i koncepcję transportu na terenie powiatu biłgorajskiego. W ramach projektu zostaną zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci osób niepełnosprawnych. Zostanie uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, oraz zakupione na nowe 2 pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Regulamin

Uchwała

Projekt grantowy „Bliski Powiat Biłgorajski” realizowany jest w ramach grantu dla jednostek samorządu terytorialnego uzyskanego w ramach projektu pn. "Usługiindywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynkówmieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym ProgramuOperacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


22.02.2021 r.

Informacja dla JST powiatu biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, w Państwa mediach społecznościowych i podania do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej przez Powiat Biłgorajski ankiecie związanej z realizacją projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Treść ogłoszenia:

W ramach projektu „Bliski Powiat Biłgorajski” zostanie zapewnione ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie przez powiat biłgorajski usługi indywidualnego transportu door-to-door. Dzięki realizowanej przez Powiat usłudze transportowej, osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie związane z możliwością rozwijania aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Uruchomienie usługi bezpłatnego transportu dla mieszkańców gmin powiatu biłgorajskiego zostało zaplanowane na 1 czerwca 2021 roku. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety oraz zachęcenie do tego mieszkańców. Udzielone odpowiedzi pomogą nam zdefiniować problemy mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej wzakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb. Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowany projekt „Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Biłgorajskim”. Ankieta jest anonimowa, skierowana do osób starszych, chorych, mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, na przykład ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Wypełnić i wysłać ankietę można bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetowego formularza. Jej wypełnienie i przesłanie zajmuje niespełna 5 minut.

Termin odsyłania ankiet to 10 marca 2021 r.

Ankietę znajdą państwo pod adresem

Ankieta

W przypadku pytań bądź wątpliwości osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych ze strony Starostwa Powiatowego w Biłgoraju jest Tomasz Rabiej z Wydziału Inwestycji i Rozwoju, tel. 84 688 20 70, e-mail: trabiej@bilgorajski.pl


22.02.2021 r.

Zapytanie o potrzeby i dostosowanie infrastruktury JST

Burmistrzowie Miast,Wójtowie Gmin Powiatu Biłgorajskiego – wszyscy

W związku z koniecznością opracowania przez Powiat Biłgorajski dokumentu strategicznego dotyczącego osób niepełnosprawnych z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet w terminie do 1 marca 2021 r. Ankiety dotyczą dostosowania obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach jednostek samorządu terytorialnego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres mailowy: trabiej@bilgorajski.pl

Wraz z pismem przewodnim i ankietami w wersji pdf załączamy plik w formacie „excel” do samodzielnej modyfikacji. Prosimy w pliku „excel” nie dokonywać zmian w treść ankiety.

Pismo Ankieta do samorządów

Ankieta do samorządów


25.02.2021 r.

List Starosty Biłgorajskiego skierowany do Sołtysów

Szanowny Panie Sołtysie, Szanowna Pani Sołtys

Miło mi poinformować, że od 1 czerwca 2021 r. mieszkańcy Pana/Pani sołectwa otrzymają możliwość bezpłatnego transportu na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Z tej innowacyjnej usługi będą mogły skorzystać pełnoletnie osoby z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Wesprzemy m. in. osoby mające trudności z dojechaniem do lekarza, rehabilitanta, czy na szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, a także w wielu różnych celach zawodowych, edukacyjnych czy aktywizacyjnych.

Obecnie chcemy jak najlepiej poznać potrzeby mieszkańców Pana/Pani sołectwa, by jak najlepiej dopasować nasze wsparcie do realnych potrzeb. W związku z tym zwracam się z prośbą o wypełnienie i odesłanie do 10 marca do Starostwa Powiatowego w Biłgoraju załączonej ankiety. Ankietę można także wypełnić elektronicznie.

Zakładamy, że aktywizacja przyczyni się m. in. do zwiększenia szans rozwoju osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej, a także zdrowotnej.

Z myślą o osobach mających problemy z przemieszczaniem się zakupiliśmy 2 nowoczesne i dostosowane minibusy. Zostanie powołana i wyposażona dyspozytornia, której zadaniem będzie obsłużenie zgłoszeń płynących od mieszkańców Powiatu. Szczegółowe informacje będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.bilgorajski.pl oraz w mediach społecznościowych.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Szarlip

Starosta Biłgorajski

Pismo przewodnie

Ankieta


17.03.2021 r.

Kompleksowa koncepcja organizacji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Biłgorajskim

Koncepcja transportu