Bliski Powiat Biłgorajski

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Okres realizacji usługi: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Budżet projektu grantowego: 999 911,12 PLN
 
Wartość dofinansowania z UE: 842 725,09 PLN

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowego przygotowania i wdrożenia usługi transportowej door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmuje pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi realizowane będą przy pomocy specjalistycznego pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno- zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Powiat Biłgorajski usług indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Miejsce realizacji: Powiat Biłgorajski

Opis zadań, korzyści: Rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Aktywizacja ma przyczynić się m. in. do zwiększenia szans rozwoju tych osób, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. Projekt “Bliski Powiat Biłgorajski” jest realizowany w okresie 22 miesięcy, tj. usługa darmowego transportu realizowana jest od 1 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2022r. na terenie całego powiatu biłgorajskiego oraz w promieniu 150 km od terenu powiatu. Po zakończeniu projektu zakres i poziom usług zostanie utrzymany przez kolejne 19 miesięcy. W ramach projektu zostali zatrudnieni kierowcy, dyspozytorzy i asystenci. Pracownicy są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Została uruchomiona i wyposażona dyspozytornia, zakupione 2 środki transportu dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi oraz schodołazem.

Skip to content